Find us at Hailsham Parish Church (HPC), Vicarage Road, Hailsham BN27 1BJ